Coelho, Paulo

Nhà giả kim : Cuốn sách bán chạy chỉ sau kinh thánh / Paulo Coelho ; Lê Chu Cầu dịch ; Minh hoạ: Thanh Vũ - Tái bản - Hà Nội : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017 - 225 tr. : tranh vẽ ; 21 cm

9786046948506


Văn học hiện đại
Braxin
Tiểu thuyết.

869.342