Levi, Barak

Nhận biết cơ hội để thành công = Recognizing Opportunities on the Path to Success / Baral Levi; Bùi Thu Hằng dịch. - Tái bản lần thứ nhất - Hà Nội : Lao động, 2017 - 129 tr. ; 23 cm

1535081880


Thành công
Cơ hội
Kỹ năng kinh doanh

603.1