Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Tập huấn PM Dspace D&L JSC 01
Dương, Thu Thủy
Tập huấn PM Koha D&L JSC 02
Dương, Thu Thủy
Tin học văn phòng D&L JSC 03 Cán bộ, sinh viên
Đỗ, Thanh Bình
Đào tạo PM Sierra D&L JSC 1
Nguyễn Thùy, Dung
Hướng dẫn sử dụng thư viện D&L JSC 11
Nguyễn, Thị Lan