Công ty D&L nhận bằng khen và tham gia ban chấp hành LCH thư viện đại học khu vực phía Bắc (2016-2019)

02/11/2016

  • Nội dung: Với mục đích tổng kết, đánh giá lại các kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ V và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo, đồng thời bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (gọi tắt là NALA)
  • Thời gian tổ chức: 3/11/2016
  • Địa điểm: Thư viện Đại học Xây dựng