Hội thảo “Bản quyền tài liệu số và học liệu mở”

11/04/2017

  • Nội dung trình bày: công ty D&L đã chia sẻ các vấn đề liên quan đến open science (khoa học mở) và open access (truy cập mở) đang được áp dụng tại Cộng đồng chung Châu Âu EU đối với các công trình và dữ liệu nghiên cứu được nhà nước tại Châu Âu cấp vốn: các công trình nghiên cứu này phải được công khai và truy phép truy cập tại địa chỉ www.openaire.eu. Bên cạnh đó, công ty D&L cũng chia sẻ các tính năng mới của Dspace giúp thư viện quản lý được tài liệu mở và hạn chế vi phạm bản quyền
  • Thời gian: sáng ngày 12/04//2017
  • Địa điểm: Đại học Công nghiệp Hà Nội