Purchase suggestions

Summary Suggested on Note Suggested for Managed by Status

Rừng Nauy

Haruki Murakami, - 1987,

16/03/2018 Suggested for: DL Library Managed by: Dương Thị Thu , Thủy Status:

Kinh tế thế giới

Vũ, Hoài Sơn, - 2015, - Đại học Kinh tế

27/03/2018 Suggested for: DL Library Managed by: Nguyễn Khánh , Ngọc Status: Available in the library

Kinh tế quốc tế

Đỗ, Đức Bình, - 2017, - Đại học Kinh tế quốc dân, (Hà Nội )

27/04/2018 Suggested for: DL Library Managed by: Dương Thị Thu , Thủy Status: Available in the library

Phân loại tài liệu

Vũ Dương Thúy Ngà, - 2004, - Đại học Quốc gia Hà Nội (Hà Nội) - Book

14/09/2018 Note: Cuốn sách rất hữu ích cho sinh viên chuyên ngành thông tin - thư viện Suggested for: DL Library Managed by: Nguyễn Thùy , Dung Status: Available in the library

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm, - 2000, - NXB Giáo dục

23/01/2019 Suggested for: DL Library Managed by: Nguyễn Khánh , Ngọc Status: Ordered by the library

Cô gái như em

Marc Levy, - 2019, - Hội Nhà văn (Hà Nội) - Sách

07/05/2019 Suggested for: DL Library Status: Requested

Thư viện số chỉ mục và tìm kiếm

Đỗ Quang Vinh, - 2009, - Đại học Quốc gia Hà Nội (Hà Nội) - Sách

14/09/2018 Note: Mong muốn thư viện bổ sung cuốn sách này để những sinh viên hoặc nhà nghiên cứu có thể tham khảo Suggested for: DL Library Status: Requested

Tấm Cám

- NXB Mỹ Thuật

22/01/2019 Suggested for: DL Library Managed by: Đỗ , Thanh Bình Status: Available in the library

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm, - 2000, - NXB Giáo dục

25/01/2019 Suggested for: DL Library Managed by: Đỗ , Thanh Bình Status:

Tập huấn đào tạo

22/04/2019 Suggested for: DL Library Status: Requested