Hội thảo” Xây dựng học liệu nội sinh dùng chung trong các thư viện Đại học Việt Nam”

19/03/2019

  • Nội dung trình bày: Ông Hoàng Dũng – Giám đốc Công ty D&L trình bày tham luận “ Chia sẻ học liệu nội sinh giữa các thư viện đại học Việt Nam – Mô hình và cách thức thực hiện”. Đây là tham luận tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của sáng kiến nhằm chỉ rõ (i) Tài liệu được chia sẻ là tài liệu gì, (ii) Vai trò của NALA và cổng thông tin tìm kiếm tập trung được quản lý bởi NALA và (iii) Vai trò của các thư viện trong hiệp hội và cách thư viện chia sẻ học liệu số nội sinh. Tham luận đã đề xuất việc kết nối và chia sẻ học liệu nội sinh dựa trên tiêu chuẩn OAI-PMH và đã đưa ra ví dụ về cách thực hiện dựa trên phần mềm Dspace.
  • Thời gian: sáng ngày 30/10/2017
  • Địa điểm: Đại học Quang Trung, TP Quy Nhơn